Oppstart av biologisk behandling mot inflammatoriske revmatiske sykdommer. Prosedyre. Revmatologisk avd. SSHF (v. 1.0)

Utarbeidet ved: SSHF Rehab, Kongsgård. Med.klin./SSHF - EKdokumenter
Dokumentadministrator: Solberg, Lillian Nasreen Q (Helseinformatiker)
Dokument ID:3618
Utarbeidet ved:SSHF Rehab, Kongsgård. Med.klin./SSHF - EKdokumenter
Godkjenningsdato:21.04.2018
Går ut på dato:29.11.2031

 

Prosedyre ved oppstart av biologisk behandling mot inflammatoriske revmatiske sykdommer

 

I løpet av de siste årene har behandling med biologiske legemidler bedret prognosen for mange pasienter med inflammatoriske legemidler.

 

Ifølge ” Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av TNF-α hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi”   skal man før behandlingen innsettes diskutere foreskrivningen for den enkelte pasient med minst to revmatologer tilstede.

 

Videre har LIS på oppdrag fra helseregionene gjennomført anbud på biologiske legemidler for indikasjonene revmatoid artritt, Bekhterevs sykdom, Crohns sykdom (aktiv sykdom og fistel), ulcerøs colitt, psoriasis og psoriasis artritt.

LIS-avtalen vil fornyes årlig.

 

Ut i fra disse anbefalingene har vi nå i vår avdeling utarbeidet følgende fremgangsmåte i forbindelse med oppstart med nytt biologisk medikament:

 

 1. Pasienten skal legges frem i felles legeforum.
 2. Resultat av diskusjonen skal noteres i pasientens journal.
 3. Pasienten informeres telefonisk eller skriftlig om resultatet av diskusjonen. Dersom pasienten ikke har stått på biologisk behandling tidligere, bør det foretas forundersøkelser med tanke på Tbc (Rtg thorax, Mantoux og evt Quantiferontest) videre serologisk prøve for hepatitt B, C og evt. HIV. Dette gjelder også pasienter som ikke har gjennomført disse undersøkelsene tidligere. Man anbefaler at pasienten før oppstart av behandling, vaksineres mot influensa og pneumokokksykdom.
 4. Den legen som legger fram pasienten i felles legeforum vil ha ansvar for journalnotat (jf. punkt 2) og i dette notatet skal det fremgå opplysninger om hvilke forundersøkelser som skal gjennomføres og videre at disse undersøkelsene bestilles.
 5. Beskjed om hvilke tiltak som er planlagt bør videre formidles til sykepleiere. Dersom behandlingen gis som injeksjonsbehandling er det sykepleiere ved poliklinikken som skal følge opp pasienten og dersom behandlingen skal gis som infusjonsbehandling er det sykepleiere ved infusjonsenheten som skal ha beskjed. Beskjed bes gis som videreføring av journalnotat før godkjenning.
 6. Sykepleiere ved poliklinikk eller ved infusjonsenhet vil ha ansvar for at ”Sjekkliste før oppstart med biologisk behandling” (ligger i DIPS) blir utfylt.
 7. ”Sjekkliste før oppstart med biologisk behandling” (ligger i DIPS), skal være utfylt hos alle pasienter som skal starte med et nytt biologisk medikament.

 

 

 

 

 

 

Kryssreferanser

 

 

 

Eksterne referanser

 

 • Consensus statement on the use of rituximab in patients with rheumatoid arthritis
  Ann Rheum Dis, Feb 2007; 66: 143 - 150. (J.S.Smolen et al)
 • First update of the international ASAS consensus statement for the use of anti-TNF agents in patients with ankylosing spondylitis
  Ann Rheum Dis, Mar 2006; 65: 316 - 320. J. Braun et al)
 • Updated consensus statement on biological agents for the treatment of rheumatic diseases, 2007
  Ann Rheum Dis, Nov 2007; 66: iii2 - iii22. (D. E. Furst et al)
 • Vaksinasjon av pasienter med nedsatt immunforsvar Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122:2711-2 (H Nøkleby)